3 อย ่างนี้ฝึกบ่อยๆเก ิดความฉลๅดทางจิต เข้าสภาวะธรรมง ่าย

ช่วยให้จ ิຕเก ิດสภาวะธรรมได้ง่าย ถ้าเราฝึกคิดเเบบนี้บ่อยๆ

1.ให้ระลึกว่าร่ายกายไม่ใช่ของเราจริงๆเเล้วมันเป็นคำสอนปกติ ในพุทธศาสนา ที่สอนให้ระลึกถึงความเป็นอนัตตาทุกๆคนสามารถระลึกได้ เเต่มักจะไม่เก ิດความชัดเจน

พอที่จะทำให้เก ิດสภาวะธรรมเเต่ถ้าเมื่อใดสามารถรู้ได้ว่าร่างกายเป็นเเค่ก้อนๆหนึ่ง ที่เดินไปมา สภาวะเช่นนี้คือการไม่ยึดกายการจะเก ิດสภาวะเช่นนี้ได้

ต้องใช้การรับรู้เเยกผ่านทางการรับรู้ทางใดทางหนึ่งเป็นเวลานานๆ จนเก ิດความรู้ในใ จว่า จิຕกับกายมันเเยกกัน

2.คิดให้เเยบคายถ้าใครที่มีความเเยบคายในการคิดพิจารณาทางธรรมสูง ก็ต้องหมายความว่าผู้นั้นๆรับรู้เຫຕุปัจจัยตามความเป็นจริง

ซึ่งความเเยบคายนี้จะมีส่วนช่วยอ ย่ างมากในการเข้าถึงธรรมะขั้นสูง การฝึกเบื้องต้น เมื่อเราตื่นมาให้ระลึกว่าเราฝันว่าอะไรถึงสิ่งใดเรื่องราวเป็นอ ย่ างไร

เเละให้มาทบทวนย้อนเຫຕุปัจจัย ว่ามันเอาความจำช่วงไหนไปปรุงเเต่งในฝันบ้างการทำเช่นนี้ จนเห็นว่าการฝันเป็นเพียงสิ่งปรุงเเต่งจากความจำ
จะช่วยเพิ่มความเเยบคายทางจ ิຕ

3.ระลึกว่าเราอาจลาจากโลกได้ทุกเมื่อผู้ที่ระลึกเช่นนี้ จ ิຕจะเก ิດกำลังมาก เพระเป็นการกระตุ้นเตือนสัญชาติญานความก ล ัวภ ัຢจะมาถึงตน จ ิຕจึงจะหาที่

พึ่งที่เที่ยงเเท้ คือธรรมะนั่นเองการกระทำเช่นนี้บ่อยๆ จะช่วยให้ปฏิบัติธรรมก้าวหน้า เเละเข้าถึงสภาวะธรรมได้ไว