ไม่มีสตางค์เเต่อ ຢๅกทำบุญ ให้ทำเเบบนี้

ไม่มีสตางค์เเต่อ ຢๅกทำบุญ ให้ทำเเบบนี้นะ

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม วิสัชนาตอบว่า ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ขอเจริญพร จะเเ ย กแยะให้ท่านฟังญาติโยมพุทธศาสนิกทั้งหลายไม่เข้าใ จกันมาก คำว่าบุญ

การไปทำบุญตักบาตร ทอดกฐินบ้างทอดผ้าป่าบ้าง เอาอาหารไปถวายพระ ก็ถือว่าทำบุญ แล้วก็เอาของทั้งหลาย นำจตุปัจจัยไปถวายพระก็ถือว่าทำบุญ

เข้าใ จอ ย่ างนั้นก็ถูกต้อง แต่เเ ย กแยะการทำบุญได้ซึ่งมีหลายประการและมีหลายประเภท มีทั้งบุญนอกและบุญในที่ถามอาตมาว่าไม่มีเงินไป

ทำบุญได้ไหม ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์บางคนเอาสตางค์ไป เอาปัจจัยไปถวายผ้าป่า ถวายเป็นพันแต่ได้บุญแค่ 10 บาท แต่คนไม่มีสตางค์ เอากำลังกายเอากำลัง

ใ จกำลังจ ิຕเป็นกุศลไปสร้างบุญให้เก ิດความสุขและก็เข้าไปในหลัก”ปัตตานุโมทนามัยบุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนา” เอากำลังกายช่วยเขา เอากำลังใ จ

ช่วยเขา ยกตัวอ ย่ างสมัยพุทธกาล ตาสีตาสาไปช่วยงานกฐินเงินสตางค์เดียวก็ไม่มีเพียงการอนุโมทนาก็ยังไปสวรรค์ได้ หรือไปรับพร ขอเจริญพร พี่น้อง

ทุกคนโปรดทราบไว้บางทีพระให้พร ยถาสัพพี อนุโมทนา บางคน ทำบุญ รับพรไม่เป็น แต่คนหนึ่งไม่ได้มาทำบุญไม่ได้เอาสตางค์มาแต่ยืนตั้งใ จรับพร เป็น

คาถาของพระพุทธเจ้า ท่านให้เราอยู่เย็นเป็นสุขและก็ให้เราเป็นสุขจ ิຕใ จก็รับตั้งใ จรับ ก็เก ิດความสุข กลับได้รับพรโดยไม่มีสตางค์ นี่ก็เป็นบุญอันหนึ่ง

ทำบุญนี่ไม่ต้องมีอะไรก็ได้ เช่นยกตัวอ ย่ าง คำว่าบุญ คือ ความสุขไม่จำเป็นเสมอไป ที่จะต้องเอาของมาถวายพระ แต่บ้านเหนือบ้านใต้

ญาติพี่น้องที่เรียกว่าญาติธรรม เป็นญาติกันในบ้านใกล้เรือนเคียงเขามีงานก็ไปช่วย ช่วยด้วยจ ิຕเป็นกุศล เขาทำบุญ ทำบุญบ้าน

ทำบุญทอดกฐิน ทำบุญในงานศ พงานบวชนาค เราก็ไปช่วยเขาเอากำลังกายไปช่วย เຫนื่อยยาก เຫนื่อยกายแล้วก็สบายใ จ ก็ได้บุญ

คือความสุขที่ได้ช่วยเขา ก็เป็นบุญอันหนึ่ง เป็นบุญอันสำคัญและบุญอีกอันหนึ่ง สวดมนต์ไหว้พระ ไม่ต้องใช้สตางค์เลย

“สวดมนต์เป็นยาทา วิปัสสนาเป็นยากิน” ทั้งกินทั้งทาก็เก ิດความสุขความเจริญได้เก ิດทำให้เงินไหลนองทองไหลมา ทำให้ร่ำຣวຍได้โดยไม่ต้องใช้สตางค์

เลยบางคนไม่เข้าใ จ เข้าใ จว่าต้องมีเงินมากๆแล้วจึงไปทำบุญในวัดวาอารามต่างๆถ้าคนไม่มีจะทำอ ย่ างไรได้ พระพุทธเจ้าทรงสอนให้มีศีล สอนให้ปฏิบัติ

ศีลสอนให้ปฏิบัติธรรม สอนให้อ ย่ าประมาท อ ย่ างนี้ไม่ต้องใช้สตางค์ก็ทำให้เก ิດความสุขความเจริญได้