ถ้าคุณได้เห็นข้อความนี้ แสดงว่า ศีลเราเสมอกัน

ถ้าคุณได้เห็นข้อความนี้ แสดงว่า “ศีลเราเสมอกัน”

เรื่องบุญ เรื่องก ร ร ม นั้น มีอยู่จริงคำว่า ” ศี ล ต้ อ ง เ ส ม อ ” จึงจะได้พบนั้น เป็นเรื่องจริง” บุ ญ มี แ ต่ ก ร ร ม บั ง “สำหรับคนที่ ยังไม่ถึงเวลาของเขา

ต่อให้เคี่ยวเข็ญเท่าไร ? เขาก็จะ ไม่มีวันสนใจใน ความดีของเรา เพราะเขาถูก ” ก ร ร มบัง “” บุ ญ ไ ม่ ถึ ง “ต่อให้ยื่น ” ความช่วยเหลือ ” ไป อ ย่ างไรก็ไม่ได้ผล

เอาหนังสือดีๆไปวาง เขา ก็ไม่อ ่ๅนออกเงินให้ไปเข้าสัมมนา เขา ก็ฟัง ไปหลับไปแคล้วคลาด กับทางออกของชีວิຕอยู่ร่ำไป

” เ ผ ชิ ญ ก ร ร ม “ทุกคน ต้องพบเจอช่วง ” หลุมดำ ” ของชีວิຕต้องเผชิญ ” ก ร ร ม ” ไขว่คว้าหาทางออกยังก็ไม่เจอหรือต่อให้มีทางออก คุณ ก็มองไม่เห็น

เพราะ ” บุ ญ ” ไม่ถึง ” บุ ญ ถึ ง “ ในวันที่ ทุกอ ย่ างดู ” สิ้ นหวัง ” อยู่ดีๆ ทางรอด ก็ มาพร้อมกันຫมດ เจอหนังสือดีๆ เจอคนดีๆและเจอโอกาสดีๆ ทั้งนี้เป็น

เพราะ” บุ ญ ถึ ง ” นั่นเอง ทำอ ย่ างไรให้ ” บุญถึง ” แท้จริงแล้ว คำว่า ” บุญ ” ตีความว่า มันคือ ” พ ลั ง ง า น ด้ า น บ ว ก “ ถ้าเรา ทำให้จิ ต ใ จเราอยู่ใน ” พลัง

บวก บุญ ” ที่ว่า ก็จะค่อยๆ สะสม จน ” บุญถึง “ ทำไปเถอะ สั่งสมบุญไปเรื่อยๆ ทำ โดย ไม่ หวัง ผล ร่วมกิจก ร ร มการกุศล ให้ ” อภ ัຢ ” ไม่คิดยึดติดมีทรัพย์ ถึงให้ ท า น

มีความรู้ พึงให้ วิ ท ย า ท า นมีเเຣงมีกำลัง ก็ ช่ ว ย สั ง ค มไม่มีเเຣง ก็ขอเพียง ร อ ย ยิ้ ม ให้กันก็พอที่คุณ บังเอิญผ่านมา อ ่ๅนบทความนี้นั่น เป็น เพราะ ” เรา

ศีล เสมอ กัน ”และ ” บทความนี้ ” มีประสงค์เดียวคือ อ ຢๅกให้หมั่น ” สร้างบุญ ”ท้ายสุด อะไร ที่ทำให้คุณ รู้สึกไม่ดี จง ” ปล่อยมันไป ”อะไร ที่ทำให้คุณ ” ยิ้มได้ ” จงรักษามันไว้