ทุกครั้งที่เราสวดมนต์ มงคลเหล่านี้จะเก ิດกับตัวเอง

ทุกครั้งที่เราสวดมนต์ มงคลเหล่านี้จะเก ิດกับตัวเอง

บุญสร้างได้ง่ายๆ เพียงแค่เราเพ่งพิศอ ຢๅกทำจริงจัง

การสวดมนต์ทุกๆ วันถือเป็นการขัดเกลาจิ ต ใ จให้ผ่องใส สงบ ร่มเย็น

ยามทุ ก ข์ที่สุดหากไม่มีที่ยึดเหนี่ยวทางจิ ต ใ จ การหันหน้าเข้าธรรมะ

พึ่งพระพุทธศาสนาจึงเป็นหนทางเดียวที่จะนำเราทุกคนพ้นจากกองทุ ก ข์ทั้งมวลได้

คนเราเวลาทุ ก ข์ เศ ร้ า เ สี ยใจ มักไม่ค่อยมีสติ เพราะกำลังหน้ามืด หลงผิ ด โ ก ธ ร เก ลี ย ด อ ຢๅกเอาคืนให้ส าส ม

แต่หากเตือนตัวเองได้การไม่ดิ้นไปกับความแ ค้ น เอาคืน มองมันเก ิດขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป แล้วก ร ร มเก่าจะถูกชดใช้เร็ว

ในขณะที่การสวดมนต์ไหว้พระก็ถือเป็นการบำเพ็ญภาวนาสร้างบุญให้ตัวเอง บุญใหม่ก็ต้องสร้าง บุญเก่าก็ต้องใช้

แล้ววันหนึ่งชีວิຕจะค้นพบสุขที่แท้จริง เก ิດขึ้นจากภายในไม่ต้องร้องขอจากใคร เราสร้างเองได้