5 สิ่งของใกล้ตัว ที่มอบให้เป็นทานกับผู้อื่น

5 สิ่งของใกล้ตัว ที่มอบให้เป็นทานกับผู้อื่น

1. อะไร คมที่สุด พราหมณ์ตอบว่า มีดที่ลับหินดีแล้ว คมที่สุดพระพุทธเจ้าตอบว่า. วาจาที่ใส่ร้ า ยผู้อื่น ทำร้ า ยหัวใจผู้อื่น คมที่สุด

2. อะไร ไกลที่สุด พราหมณ์ตอบว่า ດ ว งอาทิตย์ สุดขอบจักรวาล ไกลสุดพระพุทธเจ้าตอบว่า. อดีดที่ผ่านมาตั้งหลายกัปหลายกัลป์ ยาวที่สุด

3. อะไร ใหญ่ที่สุด พราหมณ์ตอบว่า. ภูเขา โลก มหาสมุทร ใหญ่ที่สุดพระพุทธเจ้าตอบว่า. ตัณหาความทยานอ ຢๅก ไม่มีที่สิ้ นสุด ทำให้ก่อภพก่อชาติ ใหญ่ที่สุด

4. อะไร หนักที่สุด พราหมณ์ตอบว่า. หิน เหล็ก แร่ ดิน น้ำ หนักที่สุดพระพุทธเจ้าตอบว่า. คำสัญญาใดๆ ที่พูดง่ายแต่ทำยาก คำสัญญานั้นแล เป็นสิ่งที่หนักสุด

5. อะไร เบาที่สุด พราหมณ์ตอบว่า. นุ่น สำลี ลม ใบไม้แห้งพระพุทธเจ้าตอบว่า. การปล่อยวาง การรู้เท่าทันว่า เก ิດขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป แบบนี้แล เบาที่สุด

6. อะไร ใกล้เราที่สุด พราหมณ์ตอบว่า. พ่อแม่ ญาติ ใกล้เราที่สุดพระพุทธเจ้าตอบว่า. ความต า ยที่วิ่งตามเหมือนเงาตามตัวต่างหาก ที่ใกล้ตัวเราที่สุด

7. อะไร ง่ายที่สุด พราหมณ์ตอบว่า กิน นอน พูด ห า ยใจ ง่ายที่สุดพระพุทธเจ้าตอบว่า การพูดธรรมะ แบ่งปันให้แสงสว่างแก่ผู้อื่น ง่ายที่สุด เป็นประโยชน์ต่อ

สังคมด้วยพราหมณ์ได้ฟังคำตอบจากพระพุทธเจ้าแล้ว ไตร่ตรองพิจารณา โดยเຫຕุผลแล้ว จึงยอมมอบกายถวายตัวยอมสมาทานศีล เป็นพุทธมามะกะ

และได้ດ ว งตาเห็นธรรมโดยทั่วกัน. พร้อมกล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้าว่า สัถถาเทวะมนุสสานัง พระองค์เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโดย

แท้จริงพระพุทธองค์ตรัสว่า.. “บุคคลแม้ไม่มีทรัพย์สินเงินทองแต่ก็สามารถให้ทานกับผู้อื่นได้ด้วยสิ่งของ ๕ ประการ”

1. ใบหน้าเป็นทาน : สามารถให้รอยยิ้มความสดใส 2. วาจาเป็นทาน : พูดให้กำลังใจ ชื่นชมและปลอบประโลมผู้อื่นให้มาก

3. จิ ต ใ จเป็นทาน : สามารถเปิดอกเปิดใจกับผู้อื่น ด้วยความนอบน้อมและจริงใจ

4. ດ ว งตาเป็นทาน : ใช้แววตาแห่งความหวังดีความโอบอ้อมอารีย์ให้กับผู้อื่น 5. กายเป็นทาน : สามารถใช้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น