ปฎิบัติ13 ข้อ เมื่อโดนตรวจค้นรถค้นตัว รู้เอาไว้มีประโยชน์

13 ข้อปฎิบัติ เมื่อโดนตรวจค้นรถค้นตัว รู้เอาไว้มีประโยชน์

เรื่องของกฎหมายนั้น เราทุกคนควรจะมีความรู้ติ ดตัวกั นเอาไว้บ้างเผื่อจำเป็นจะต้องใช้ในวันที่จำเป็น

เพื่อจะได้สามารถเตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่เ กิ ดขึ้นได้อ ย่ าง ถูกต้องเเละไม่ถูกเอาเปรียบ

วันนี้เราจึงนำความรู้เกี่ยวกับเรื่องของก ฎ ห ม า ยมาฝากกัน เช่นหากเราถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจขอตรวจค้น

ในขณะนั้นเราสามารถ ถ่ า ย ค ลิ ป วิ ดี โ อ เอาไว้ได้หรือไม่

โดยคำถามนี้มีคำตอบโดย พล.ต.ท. ประวุฒิ ถาวรศิริ อ ดี ตโ ฆ ษ ก สำนักงานตำ ร ว จ เเ ห่ ง ช า ติ ชี้เเจงเอาไว้ว่า

การถ่ า ย ค ลิ ป วิ ดี โ อ ในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจค้นหรือการจับกุม

นั้นสามารถทำได้ตราบใดที่ไม่ขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ไม่ถือว่าเป็นการละเ มิ ด สิ ท ธิ์ เเละไม่ผิ ด ก ฏ ห ม า ยด้วย

ชั้นตอนการขอตรวจค้นโดยเจ้าหน้าที่

1 ทุกครั้งก่อนที่จะมีการตรวจค้นรถเรา ควรให้เจ้าหน้าที่เเสดงบัตรก่อน เพื่อป้องกันผู้ไม่หวังดี

เเละให้ขออนุญาตบันทึกภ า พ วิ ดิ โ อ เอ าไว้ด้วย ซึ่งสามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันทั้งสองฝ่าย

2 ทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่ขอตรวจค้น ให้เจ้าหน้าที่ถอดหมวก เเละ เเสดงห น้า ต าอ ย่ า งเปิดเผย

3 การบันทึกวิดีโอสามารถทำได้ ตราบที่ไม่ขัดขวางการทำงานของตำรวจ

4 การอั ด วิ ดี โ อ จะมีผลดีให้กับทั้งตัวเรา เเละเ จ้าหน้าที่ด้วย

5 ขอให้เจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวเป็นคนทำการตรวจค้น เพื่อ ง่ายต่ อ การ ถ่ า ย วิ ดี โ อ

6 ก่อนการตรวจค้น ให้เจ้าหน้าที่เเสดงความเปิดเผย ด้วยการถลกเเขนเสื้อขึ้นว่าไม่มีสิ่งผิ ดกฎหมายซ่อนไว้

7 ติดต่อคนใกล้ชิดหรือญาติให้มาหาเร็วที่สุด หรือ หากเป็นเหตุการณ์ไม่ปกติควรติดต่อนักข่าวด้วยเพื่อเป็นพ ย า น

8 ในกรณีที่เราถูกคุมตัว หากมีของกลางอยู่ ซึ่งไม่ใช่ของเรา ห้ามจับหรือห ยิ บขึ้นมาโดยเด็ดขๅด

9 หากเราไม่ได้ทำอะไรผิ ด อ ย่ าได้เซ็นชื่อในเอกส า รใดๆทั้งสิ้ น

10 หากเราไม่ได้ทำผิ ดตามคำกล่าวหา อ ย่ ายอมถ่ า ยภาพด้วยการชี้ไปที่ของกลาง หรือใดๆก็ตาม เพราะหากทำเเบบนั้น

เท่ากับเรายอมรับว่า สิ่งที่เราชี้เป็นของเราหรือเราเป็นคนทำสิ่งนี้

11 ควรมีคนใกล้ชิด พี่น้อง หรือคนที่ไว้ใ จได้ อยู่ด้วยตลอดเวลา

12 หากมีการร้องขอเจ้าหน้าที่ให้ผู้ซึ่งไว้วางใ จ หรือทนายเข้าฟังการตรวจสอบ จนเสร็จสิ้ น

13 หากเราไม่ได้ทำผิ ด เราสามารถร้องเรียนต่อสื่อเเละหน่วยงานต่างๆได้ตามกระบวนการ

สำหรับหัวข้อที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์เเก่ผู้อ่ๅนทุกคน ให้ได้รับรู้สิทธิ์ของตัวเองเเละสามารถทำตามขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมได้

อ ย่ างถูกต้อง โดยไม่ถูกเอาเปรียบหรือถู ก ใ ส่ความ