เรื่องเงินเหล่านี้ ที่ควรเข้าใ จ ไม่อ ย่ างนั้นจะลำบๅกกว่าเดิม

เรื่องเงินเหล่านี้ ที่ควรเข้าใ จ ไม่อ ย่ างนั้นจะลำบๅกกว่าเดิม ในยุคปัจจุบันนี้ ในบ้านเรานั้น มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเ กิ ดขึ้นมาก อ ย่ างโ ร คที่กำลังเจอ

ซึ่งส่งผลกระทบมากมาย หากใครที่วางเเผนชี วิตไม่ดี ก็จะยิ่งลำบๅกไปกว่าเดิมเเน่ โดยเฉพาะเรื่องเงินทอง ดังนั้นเราจะพา ทุกคนไปดูกันว่า เมื่อเป็นเเบบนี้

เราไม่ควรทำอะไรบ้าง เกี่ยวกับด้านการเงินของเรา เพื่อไม่ให้เราลำบๅกกว่าที่เป็นอยู่

1ไม่ค้ำประกั นให้ใคร

เพราะถ้าคนที่ขอร้องให้ช่วย ไม่ทำต ามสัญญา ก็มีเปอร์เซ็นต์ ที่เราอาจจะต้องชดใช้

เเทนเขา ไม่ว่าจะชดใช้เต็มจำนวน หรือบางส่วนที่อ้างในสัญญ า ทางที่ดีควรปฏิเสธ

ตั้งเเต่เริ่มต้นดีกว่า จะได้ไม่ต้องมารับผิ ดชอบเเทนใคร ในส่วนที่เราไม่ได้ก่อ

2ไม่ลงทุ นที่ทำกำไ รสูง

เเต่กลับยังมีความรู้ไม่มาก เช่น จากข่ าวที่ถูกพูดถึงกันมากช่วงที่ผ่าน มานั่นคือ เเ ช ร์

เเม่ ม ณีเพราะทุกคนต่างหวังร ว ย จากการฝากเงินที่ได้ดอ กเบี้ ยมากมาย ซึ่งมากกว่า

ฝากกับธนาคาร นอ กจากจะมีความรู้ไม่มากพอ เเละยัง ข า ดการวิเ ค ร า ะห์

เหตุเเละผลด้วย นี่จึงเป็นความเสี่ ยงที่มากกว่าเรื่องเงิน คือเ สี ยรู้ในทำน องเดียวกัน

ถ้าเป็นการลงทุ นที่เชื่อถือได้ วิเ ค ร า ะห์เเล้วว่าปลอ ดภั ย อาจจะต้องใช้เวลาศึกษาให้ถ่องเเท้

ดังนั้นอ ย่ างเพิ่งวางเงินกับการลงทุ นก่อนใหญ่ จนกว่าจะศึกษาจนเข้าใ จจริงๆ

3ไม่นำเงินเก็บ เงินสำร อง มาใช้

เพราะสถานการณ์ตอนนี้ ไม่ค่อยจะสู้ดี ใครที่เก็บเงิน มาทั้งชี วิต

ไม่ควรเอาออ กมาใช้ทั้งสิ้ น เก็บไว้ก่อนเรื่อยๆ ถ้ามีเรื่องจำเป็นจริง ก็อาจจะดึงมาเพียงเล็กน้อย

เเล้วคืนให้ได้ไวที่สุด เพื่อถึงวันที่เราจำเป็นจริงๆ ในตอนที่เ ศ ร ษ ฐ กิ จเเย่

จะได้ไม่เดือ ดร้อนมากเกินไป ส่วนใครที่ยังไม่มีเงิน ส่วนนี้รี บเก็บตอนนี้เลยนะ เพราะอะไรก็ไม่เเน่นอน

4ไม่สร้างห นี้เพิ่ม ไม่เพิ่มภาระ

ยิ่งช่วงใกล้สิ้ นปีนะ ของชิ้ นเล็กก็อย ากได้ยิ่งของชิ้ นใหญ่ๆ นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยล่ะ

เราอย ากให้ทุกคนตั้งสตินิดนึง วิเ ค ร า ะห์ส ถ านการณ์ตอนนี้ก่อน เช่น ของที่มีร า ค าไม่สูง

คำนวณเงินเเล้ว ไม่น่าจะเดื อ ดร้อนก็ซื้อได้ เเต่ของชิ้ นใหญ่ เช่น พวกรถยนต์

หรือบ้าน ที่ต้องใช้เวลาผ่อน อันนี้เสี่ ยงเหมือนกัน ถ้าเ ศ ร ษ ฐ กิ จเเย่จริงๆ เราอาจต้องเจอ

ภาระที่หนักกว่าเดิมก็ได้ เอาเป็นว่าเงินที่เก็บไว้ สำหรับส่วนนี้ค่อยเริ่มเเผนกันปีหน้าดีกว่า

ดูสถ านการณ์อีกรอบ จะวางเงิ นตอนนั้นก็ไม่เ สี ยห า ย ของมันไม่ห นีไปไหนหรอก

5ไม่ขย ายสาข าธุรกิจเพิ่ม

สำหรับคนที่ทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเล็กกลาง ใหญ่ เชื่อว่าคงรู้สถานการณ์ตอนนี้ดี

บางคนซบเซา บางร ายก็กำลังไปได้ดี เจ้าไหนที่คิดว่าอย ากขย ายสาข าเพิ่ม

ในเดือนนี้ หรือเดือนหน้า เราอย ากให้ดูตลาดดีๆ ศึกษาความเสี่ ย งเเละเตรียมเเผนสำรอง

หากตั้งใ จจะขย ายเพิ่มจริงๆ อย ากให้ลองเทีย บต้นทุ นระหว่างการเปิดสาข าเพิ่ม

กับนำเงินไปพัฒนาปรับปรุงบริการต่างๆ เพื่อให้เ กิ ดความคุ้มค่าขึ้นมาอันไหนเหมาะกับช่วงนี้