ฝรั่งหนุ่มชี้ 19 ข้อ ศาสนาพุทธ เท่านั้นที่มี ที่ไม่สามารถหาจากที่ไหนได้

ฝรั่งหนุ่มชี้ ศาสนาพุทธ เท่านั้นที่มี คำสอน 19 ข้อ ที่ไม่สามารถหาจากที่ไหนได้

พระพุทธศาสนาในประเทศไทย ถือเป็นความงดงามด้านวัฒนธรรมที่ต่างชาติให้ความสนใ จ รวมทั้งคำสอนที่นำพาคนที่ ทุ ก ข์ ใ จ

ออกจากห้วงเเห่งทุ ก ข์ได้ เเก้ปัญหา เ ยี ย ว ย า จิ ต ใ จ ได้ส า รพัดอ ย่ างน่ามหัศจรรย์ จึงไม่เเปลกที่พระพุทธศาสนาจะเเพร่หลายออกไปยังต่างประเทศ

ล่าสุดทางเ ฟ ซบุ๊ก วีรวัฒน์ พรหมเมือง ก็ได้เผยเเพร่เรื่องราวจากชาวต่างชาติที่เข้ามาปฏิบัติเรียนรู้ศาสนาพุทธในประเทศไทย เเละเขาคนนั้นก็ได้เล่าประสบการณ์ทางธรรมเอาไว้ว่า

หนุ่มฝรั่ง ชี้ศาสนาพุทธเท่านั้น ที่มี คำสอน ทั้ง ๑๙ อ ย่ างนี้ ที่ไม่สามารถพบจากศาสนาอื่นได้

๑ พระพุทธศาสนา ปฏิเสธว่า มีผู้สร้างโลก ถือว่า ความเชื่อนี้ ไ ร้ ส า ร ะ ตรงข้าม โลกนี้ประกอบขึ้นจากเหตุธาตุทั้ง4 คือ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม ประกอบกันขึ้นมา

๒ พระพุทธศาสนา ไม่ใช่ระบบความเชื่อที่จะใช้คำว่า Religion เพราะศัพท์นี้ หมายถึง ต้องมีความเชื่อในพระเจ้าผู้สร้างโลก

๓ จุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนา คือ ละ กิ เ ล ส ได้หมดเเล้ว หลุดพ้นจากการเวียนว่ายใน วั ฏ ฏ ส ง ส า ร ไม่ใช่ไปเเค่ไปเ กิ ดบนสวรรค์เท่านั้น

๔ พระพุทธเจ้า ไม่ใช่ผู้ปลดปล่อยสรรพสั ต ว์ให้รอด สรรพสั ต ว์ต้องช่วยตนเอง เพื่อหลุดพ้นจากกิเลสเเละวัฏฏสงส า ร

๕ความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธเจ้า เเละสาวก คือ ครูผู้สอนเเละลูกศิษย์ ไม่ใช่ตัวเเทนพระเจ้า เเละทาสผู้รับใช้

๖ พระพุทธเจ้า ไม่เคยให้สาวกใช้ความเชื่อโดยปราศจากปัญญามานับถือ ตรงข้าม ทรงสอนให้ใช้ปัญญา พิจารณาคำสอนก่อนจะเชื่อ เเละเห็นจริงด้วยตนเอง

เเละ ผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า ต้องนำคำสอนไปประพฤติเเละปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นด้วยตนเอง ไม่มีใครช่วยทำให้หลุดพ้น จากการเวียนเ กิ ดเวียนใน วั ฏ ฏ ส ง ส า ร ได้ นอกจากให้เเค่เเนะนำ ชี้ทางที่ถูกต้องให้เท่านั้น

๗ คำสอนพระพุทธเจ้า เป็นสัจธรรมประจำโลก ที่เป็น เเละมีอยู่เเล้ว พระพุทธเจ้าทรงเป็นเเต่เพียงผู้ค้นพบเท่านั้น พระองค์ไม่ใช่เป็นคนสร้างคำสอนขึ้นมา

๘ นรกในพระพุทธศาสนา ไม่ใช่สถานที่ กั ก ขั ง สั ต ว์ อ ย่ างนิรันดร์ บุคคล ทำ บ า ป เเล้ว ไปเ กิ ดใน น ร ก เมื่อพ้น ก ร ร ม

เเล้ว ก็สามารถกลับไปเ กิ ดในภพที่ดีกว่าได้ เเละ สั ต ว์ที่ได้ไปเ กิ ดในภพอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นภพเทวดา ภพมนุษย์ ภ พ เ ป ร ต วิ สั ย ภ พ เ ด รั จ ฉ า น ก็สามารถเวียนกลับไปเ กิ ดใน น ร ก อีกได้ เช่นกัน

๙ พระพุทธศาสนา ไม่ได้สอนเเนวคิดเรื่องบ า ปติดตัว เหมือนที่ศาสนาเทวนิยมสอน เเต่สอนเรื่องกฎเเห่งก ร ร ม ซึ่งมีทั้ง ก ร ร ม ขาว ก ร ร ม ดำ เเละ ก ร ร ม ไม่ขาวไม่ดำ

๑๐ พระพุทธศาสนาสอนว่า มนุษย์เเละเทวดาทุกชี วิต มีศักยภาพที่จะบรรลุธรรมได้ ข้อสำคัญก็คือ ต้องใช้ความพยายามในการปฏิบัติ

เพื่อ ชำ ร ะ กิ เ ล ส ให้พ้นไปจากจิ ตใ จ พระพุทธเจ้าก็ทรงเป็นมนุษยสามัญธรรมดา ที่หลุดพ้นจาก ทุ ก ข์ ได้ เพราะการประพฤติปฏิบัติมาหลายภพหลายชาติ

๑๑ กฎเเห่งก ร ร มของทุกสรรพสั ต ว์ เป็นตัวอธิบายว่า เหตุใดคนถึงเ กิ ดมาเเต กต่างกัน กฎเเห่ง ก ร ร ม เป็นตัวอธิบายถึงภพภูมิที่สั ต ว์พากันไปเ กิ ด

๑๒ พระพุทธศาสนา เน้นให้เเผ่เมตตากรุณาไปยังสรรพสั ต ว์ ทุกภพภูมิ ทรงสอนให้ละจากการประพฤติ ชั่ ว ทั้งปวง คือ อ กุ ศ ล ก ร ร ม บท ๑๐ เเละให้ประพฤติปฏิบัติเเต่ กุ ศ ล ก ร ร ม บ ถ ๑๐

๑๓ ธรรมะของพระพุทธเจ้า เสมือนเเพ หลังจากบำเพ็ญเพียรจน ดั บ ทุ ก ข์ ได้เเล้ว จะอยู่เหนือบุญเเละ บ า ป ธรรมะทั้งปวงจะต้องไม่ยึดมั่นถือมั่น

๑๔ ไม่มี ส ง ค ร า ม ศักดิ์สิทธิ์ ในทรรศนะพระพุทธศาสนา การ ฆ่ า สั ต ว์ตั ดชี วิต การ เ บี ย ด เ บี ย น ผู้อื่นด้วยเจตนา ผู้กระทำจะต้องรับ ก ร ร ม ทั้งสิ้ น

จนกว่าจะหลุดพ้นจาก วั ฏ ฏ ส ง ส า ร การ ฆ่ า ในนามศาสนา ยิ่งกระทำมิได้ในพระพุทธศาสนา

๑๕ พระพุทธเจ้าสอนว่า กำเนิดสังส า รวัฏ ไม่มีเบื้องต้นเเละที่สุด ถ้าหากสั ต ว์ยังดำเนินชี วิตไปตามอำนาจ กิ เ ล ส ที่มี อวิชชาเป็นเครื่องกั้น มี ตั ณ ห า เป็นเครื่องผูก ย่อมต้องเวียนเ กิ ดเวียน ต า ย ต่อไป

๑๖ พระพุทธเจ้า ทรงเป็นพระสัพพัญญู ( ผู้รู้ความจริงทุกเรื่องที่ทรงอยๅกรู้ ) เเละพระพุทธเจ้า มิใช่เทพเจ้าผู้ทรงมีอำนาจล้นฟ้า ดลบันดาลสร้างธรรมชาติต่างๆ ขึ้นมา

๑๗ การฝึกสมาธิ สำคัญมากในพระพุทธศาสนา เเม้ว่าศาสนาอื่นๆ ก็มีสอนให้คนมีสมาธิ เเต่มีพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่สอน วิปัสสนา ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้รู้เเจ้งว่า ทุกสรรพสิ่ง เมื่อมีการเ กิ ด ย่อมมีการดับ

๑๘ หลักคำสอนเรื่อง สุญญตา) หรือ นิพพาน เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในพระพุทธศาสนา ถือเป็นคำสอนระดับสูงของพระพุทธศาสนาด้วย เพราะสรรพสิ่งทั้งหลายทั่วโลกธาตุ ไม่มีสิ่งใด เที่ยง

เเท้ถาวร มีเเต่ปัจจัย ดิน น้ำ ไฟ ลม ประกอบกัน สรรพสิ่งในโลก จึงต กอยู่ในภาวะอนิจจัง ทุกขัง เเละอนัตตา เหมือนกันหมด พระพุทธศาสนาจึงไม่สุดโต่งไปตามเเนวศาสนาประเภท

เทวนิยม หรือ ตามเเนววัตถุนิยม ที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น มี ตั ณ ห า เป็นเครื่องผูก ที่ต้องเวียนเ กิ ดวนเวียนจนกว่าจะบรรลุธรรม จึงจะดับเย็น เข้าสู่นิพพาน

๑๙ วัฏจักร หรือสังส า รวัฏ เป็นคำสอนในพระพุทธศาสนา ตราบใดที่สรรพสั ต ว์ ยังไม่หลุดพ้นจากกิเลส ก็จะเวียนว่าย ต า ย เ กิ ด ไปตามภพภูมิต่างๆ

ตามเเรงเหวี่ยงของ ก ร ร ม ไม่สิ้ นสุด จนกว่าจะบรรลุธรรม ดังนั้น ทุกสรรพสั ต ว์ จึงต้องช่วยตนเอง เพื่อพัฒนาไตรสิกขา ให้หลุดพ้นจากโลภะ

โทสะ เเละโมหะ หรืออวิชชา เพื่อการหลุดพ้นจากสังส า รวัฏให้ได้ ฯ