เกิด 4 ร า ศี ชะต าพ ลิ กผันด ว งพุ่งไปทิศทางที่ดีขึ้น การเงินอู้ฟู่เกินกว่าใคร มีกินมีใช้ยาวยั นปีหน้า

ชะต าพลิกชีวิ ตร า ศีมีน

ความมีใจอารีอารอบ ความมีเมตต ากรุณาใจบุญ สุ นทาน เห็นอ กเห็นใจคนอื่น เข้ากับคนง่าย ห วั่ นไ ห วต่ออ า ร มณ์

เจ้ายศเจ้าอย่ าง เจ้าระเบียบ รักความประณี ต ชาวร า ศีมีน เป็นคนที่ไม่ตกความย า กลำบ า กโดยทั่วไป

จะมีนิสัยใจค อแปลกไปกว่าชาวร า ศีอื่น รักความสวยงาม รักความเรียบร้อยเป็นระเบียบ เป็นคนมีอ าร มณ์ห วั่ นไ ห วง่าย

อะไรนิดอะไรหน่อยก็คิดมาก คนร า ศีนี้ไม่มีพิ ษมีภั ยกับใครคุ ณอาจเป็นหนึ่งในคนที่ประส บปั ญ ห าในการงาน

เพราะการพย าย ามทำตามหน้าที่โดยป ร าศจากความคิด พูดแ ร งได้ว่าการปกป้องตัวเองมากเกินไป

การกลัวผิดกลัวพ ล า ด กลัวความล้ มเ ห ล ว จะทำให้ไม่อาจเติบโ ตไปได้ การเรียนรู้ กับความผิ ด พ ล า ด

จะทำให้คุ ณมีประส บการณ์มากกว่าชีวิ ตทางการงานของคุ ณ

ชะต าพลิกชีวิ ตร า ศีกันย์

การงานของคุ ณเด่นมากนะ และเน้นไปยังเรื่องของการใช้ความคิดสร้างส ร ร ค์ การทำงานเชิงรุ ก

และการจัดการสิ่งต่างๆ อย่ างเป็นระบบอ ย่ า ง มีวินัย จุดอ่อน และจุดเด่นของคุ ณในปีนี้จะสั มพั นธ์กับเรื่องของเวลา

หากคุ ณจัดการให้ดีแล้ว จะทำสิ่งต่าง ให้ลุล่ ว งได้แนะนำให้เพิ่มสปีดตัวเอง อะไรที่ไม่ควร รอก็อย่ าช้า

อะไรที่ต้องรีบทำก่อนตามลำดั บความสำคัญ อย่ าพ ล า ดสิ่งที่จะทำให้คุ ณเกิดปั ญ ห าต ามมาภายหลังมาก

คือ การทำอะไร ล่ า ช้ าเกินไป ควรบริห ารจัดการให้ดีอย่ าประเมินผิดและอย่ าชะล่ าใจ

อุปส ร ร ค ทางการงานเป็นเรื่องของเวลาความกระตื อรือร้นจะพาคุ ณไปหาช่องทางเด่นและจะได้มิ ต รทางการงาน

ชะต าพลิกชีวิ ตร า ศีเมษ

การเงินมีการขยับขย ายกิจการให้เติบโต หรือจับมือเพื่อนร่วมลงทุนธุรกิจใหม่ ทิศทางดีไปได้สวย

และด้านการเ งินก็เป็นผลดี ที่มีผู้สนับสนุนหรือหมุนเงินได้ตามแผนการเงินเดิมก็พอดีการเ งินใหม่ก็ยังพอ

มีมามีโชคดี การงานเป็นโชคล าภ จับงานไหนได้ผลดีเป็นมาตรฐานได้เกินร้อยจะเ สี่ ย ง ส ล า กรางวัล

โชคดีอยู่หน้าไซต์งานหรือกำลังชุลมุนวุ่ นว า ยเคลียร์งานอยู่ พ่อค้าแม่ขายสลากหยิบยื่นเรียกขานก็ซื้อ เ สี่ ย งไว้

เป็นโชคดีคุ ณเป็นพวกขยันทำมาหากินแบบห นั ก ห น่ ว งมากเป็นพิเ ศ ษ และแน่นอนว่า มันส่งผลให้คุ ณมีรายรับมากขึ้น

มากขึ้นทุกเดือนแต่อย่ าลืมว่า มีรายรับมาก รายจ่ายก็มากขึ้นเช่นกัน ด ว ง ของคุ ณในช่วงนี้กำลังไปได้สวยเลยทีเดียว

การงาน การเงิน ความรัก ดีไปหมดทุกอย่ าง สุ ขภาพไม่เต็มร้อยเท่าไหร่ เป็นเพราะความขี้เกี ย จของตัวคุ ณเองนี่แหละ

แน่นอนว่าด ว งคุ ณเป็นผู้มีวาสนา ในปีหน้านั้นจะมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่รอคุ ณอยู่มีโอกาสได้บ้านหลังใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม

ชะ ต าพลิกชีวิ ต ร า ศีสิงห์

อ าร มณ์ความรู้สึกจะมีแ ร งดึ งดู ดมากต่อผลกำไรในการทำงาน ยิ่งคนที่ทำมาค้าขายทำธุรกิจส่วนตัว

จะรู้เลยว่าอ าร มณ์มีผลต่อยอดขายอย่ างไร เป็นปีที่เด่นสำหรับคนทำการค้าออนไลน์ หรือเริ่มธุรกิจแนวใหม่

งานที่เ จ าะกลุ่มตลาดเฉพาะ งานที่เล่นกับอ า รมณ์ความรู้สึก ของกิน ของประดั บ ความรักความสั มพั นธ์

จะได้โชคล าภเข้ามาอยู่ไม่ข าด แต่งานที่ต้องพึ่งพาคนอื่น งานประจำ ในหน่วยงานของรัฐ

งานที่อยู่กับองค์กรใหญ่ จะมีเ ห ตุลู บหน้าปะจมูก ไม่มีความคล่องตัว เท่าที่ควรแต่จะได้พลิกจังหวะในช่วงปลายปี