ลักษณะนิสัย 9 อย่ างของผู้หญิงที่มีบุญมาก เเละจิตที่มีบุญ

เคยสงสัยกันบ้างไหมว่าตัวเองเป็นคนที่มีบุญหรือเปล่า หล า ยคนอาจจะเข้าใจว่าคนที่มีบุญวาสนาดีนั้น จะต้องเป็นคนที่โชคดีในทุกๆเรื่อง

แต่ทราบกันไหมว่า คนที่มีบุญจริงๆแล้วเป็นคนลักษณะแบไหนกันแน่ วันนี้เราจะพาคุ ณมาดู ลักษณะนิสัย 9 ประการของผู้หญิงที่มีบุญมาก จะใช่คุ ณหรือเปล่าไปดูกันเลย

1ไม่กลัว

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เ ป็นความเข้มแข็งกล้าหาญต ามกำลังของบุญฤทธิ์ทำให้

ไม่หวั่นไหว ต่ออุปสรรคและปัญหาที่จะเกิดขึ้นเพราะมีความมั่นใจในความเป็นผู้บริสุทธิ์ ความเป็นผู้มีบุญของตน เมื่อจะคิดจะทำอะไรลงไป ล้วน มีกำลังบุญมารองรับทั้งหมดทั้งสิ้น

2ไม่คิดมาก

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้ นก็จะแปรสภาพ ให้เป็นความสะอาด ความสว่างความสงบ ต ามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้เกิดพลังแห่งความสงบ

แห่งจิตแห่งใจ ไม่ฟุ้งซ่านรำคาญใจ ไม่คิดเป็นทุ ก ข์ ความคิดทุกความคิดล้วนนำมาซึ่ง ความเบิกบานกายใจ ไม่คิดเบิกความทุ ก ข์ มาใช้ก่อน

3รอได้คอยได้

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพ ให้เป็นความใจเย็น มีความยืดหยุ่น ต ามกำลังของบุญฤทธิ์ ไม่ใจร้อนใจเร็ว เห็นถึงจังหวะและ โอกาสของชีวิต

4ไม่บ่น

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพ ให้เป็นปัญญา ทำให้ยอมรับต่อความเป็นจริงของชีวิต ทำให้รู้เห็นและเข้าใจ ถึงระดับวาสนาของ

ตนและบุคคลอื่น ความเป็นไปของชีวิตนั้นขึ้นตรง ต่ออำนาจ บุญกรมที่ทำไว้ บ่นไปก็แค่นั้นเอง ที่ได้มาที่มีอยู่ที่เสี ยใจที่ไม่ได้ดั่งใจ ทุกสิ่งทุกอย่ างนั้น มันคือ ผลแห่งก ร ร ม อันเป็นสมบัติของเราเอง

5ไม่ทำชั่ ว

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็นตัวควบคุม บริหารจัดการต ามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้เกิดความกลัว

ความละอายต่อบาปต่อ ก ร ร ม ความผิ ดน้อยใหญ่ทั้งในที่ลับและที่แจ้งเห็น ถึงความเสี ยห า ย หล า ยภพหล า ยชาติ เห็นถึงผลกระทบ ต่อครอบครัวต่อโลก ต่อสังคมอย่ างมากมาย มหาศาล

6อ ดได้ทนได้

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพ ให้เป็นพลังงานเข้มแข็ง ต ามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้มีความอ ดทน ที่เป็นหนึ่งเป็นเลิศ

มีความคิดที่ไม่หวั่นไหว เห็นความสำเร็จทุกชนิด มาจากความอ ดทน อ ดทนอย่ างมีความสุข

7ปล่อยได้วางได้

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพ ให้เป็นคนที่รู้จัก การละการวางต ามกำลังของบุญฤทธิ์ ไม่เป็นคนที่แบกทุกอย่ างที่ขวางหน้า ยึดทุกอย่ างที่เกิดขึ้น

8สงบได้เย็นได้

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้น ก็จะเป็นสภาพ ให้เป็นคนที่สงบได้เย็นได้ ต ามกำลังของบุญฤทธิ์ ไม่เป็นคนที่ร้อนรน

กระวนกระวายสับส่าย วุ่นวายใน สิ่งที่ไม่เป็นสาระ ในสิ่งกำลังจะเกิดขึ้น แม้จะตกอยู่ในเหตุการณ์ ที่ เ ล ว ร้ า ย ก็ทำใจ ได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

9รู้ได้ตื่นได้และเบิกบานได้

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้ เป็นความรู้ตื่นเบิกบาน ต ามกำลังของบุญฤทธิ์เป็นผู้รู้ ต่อความเป็นจริงของชีวิต

ไม่ปล่อยชีวิต ให้ตกไปในกระแส ของความโลภ ความโ ก ร ธความหลง จิตใจมีความอิสระเต็มที่ทุกวันทุกเวลาทุกนาที