6 ข้อดีของคนมีเงินเก็บ ใครไม่เก็บเงินพลๅดเเล้ว

การออมเงิน อาจจะเป็นเ รื่องที่หลายคนมองข้าม หรือไม่มีในความคิด

เพราะเงินที่หามาได้ก็เเทบจะไม่พอใช้หรือใช้เงินเก่ง จนไม่มีเงินเหลือเก็บ

ก็เลยไม่คิดเรื่องการออมเงินเเต่หากศึกษาข้อดีของการมีเงินออม

อาจจะทำให้เปลี่ ยนวิธีคิดเเละเริ่มเก็บเงิน เริ่มออมเงินการออมเงินเป็นสิ่งที่ย าก

เเต่หากสามารถทำได้ก็จะเป็นผลดีกับตั วเองเพราะในย ามลำบๅ ก

ก็จะมีเฉพาะเงินออมเท่านั้น ที่จะช่วยเราได้

ตัวอย่ างข้อดีข องการมีเงินออม มีเงินเก็บ

ข้อดีของการมีเงินออมนั้นมีมาก หากยังไม่เริ่มการออมเงิน

บางทีเຫຕุผลดีๆสักข้ออาจจะเป็นเเຣงบันดาลใ จให้คุณก็เป็นได้

เงินออมมีประโยช น์มากย ามเก ิດวิกฤติ

เพราะชีວิຕของคนเรามีความไม่เเน่นอน อาจจะมีเຫຕุไม่คาดคิดเก ิດขึ้นได้ทุกเมื่อดังนั้น

จึงต้องมีเงินออมเผื่อไว้ใช้ย ามฉุกเฉิน ไม่ต้องไปพึ่งพาใคร

เงิน ออมทำให้เรามีความสุข

คนมีเงินออม มีเงินเก็บ ก็จะไม่เครียด หน้านิ่ว คิ้วขมวด

เพราะกลุ้มใ จกับเงินที่ไม่พอใช้เมื่อมีเงินออมก็จะมีความสุขมากขึ้น

มีเงิน ออม จะทำอะไร ก็ทำได้อิสระมากขึ้น

เมื่อมีเงินออม ก็ไม่ต้องเหนือยในการทำงานมากนัก มีเวลาทำอะไรมากขึ้น

ไม่ต้องหางานเสริม ไม่ต้องทำงานมากขึ้น ชีວิຕมีอิสระมากขึ้น อย ากทำอะไรก็สามารถทำสิ่งที่ชอบได้

มีเ งินออม ก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน

การมีเงินออม ก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน บางคนมีรายได้เดือนหลักหมื่น

ที่ลูกหลานต้องช่วยกันจ่ายเพราะตัวเองก็เ จ็ บป่ ว ย

มีหลายโ ร ค หากมีเงินออมก็จะไม่ลำบๅ กลูกหลาน เเต่เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องไม่ดี

ก็ได้ หากลูกหลานนิสัยไม่ดี พย าย ามเเย่งสมบัติ

มีเงิ นออม ทำให้เป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือ

คนไม่มีเงินออม ไม่มีสมบัติอะไรเลย จะดูไม่น่าเชื่อถือ ไม่มีความภูมิฐานโดยเฉพาะหากอายุมากเเล้ว

เเต่ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย ดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้น ต้องคิดถึงการมีเงินออมให้มากๆ

เงินออ มทำให้มีความมั่นคงในชีວิຕ

ชีວิຕคนเราต้องใช้เงินในการซื้อข้าวของเครื่องใช้

ซื้อปัจจัยที่จำเป็นต่อการใช้ชีວิຕหากมีเงินออม ชีວิຕก็จะมีความมั่นคงมากขึ้น

เงินออมทำให้ชีວิຕไม่ ลำบๅ กหากຕกงาน

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ทำให้งานบางอย่ าง ต้องล้มห า ยต า ย จาก

เช่น พนักงานธนาคารสำนักพิมพ์ ดังนั้น ก็ต้องเตรียมตัวรับมือ

อย่ างบรรดาหนุ่มสาวโรงงานหากมีการนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ทำงานเเทนมนุษย์

ก็จะมีโอกาสຕกงานเเน่นอน ดังนั้น ต้องออมเงินไว้

เก็บเงินออมไว้เผื่อการซ่อมเเซมข้าวของเครื่องใช้

ข้าวของเครื่องใช้ ทรัพย์สิน ต่างๆ บ้าน รถ เครื่องมือ มีโอกาสชำรุดเ สี ยห า ยตามวันเวลา

ดังนั้น ก็ต้องมีเงินออมไว้เผื่อใช้จ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุง

มีเงินออมไว้เผื่อช่วยเห ลือคนอื่น

การมีเงินออมหากพี่น้อง ครอบครัว เพื่อนฝูงมีปัญหาการเงิน

ก็จะสามารถให้ความช่วยเหลือได้ เพราะคนเรานั้น

ชีວิຕมีขึ้นมีลง หากมีเพื่อนที่ดี ย ามเดือดร้อน

ก็ต้องช่วยเหลือกัน เเต่ละคนก็จะมีคราวเ ค ร า ะห์สลับกันไป

เงินออมมีส่วนช่วยประเทศชาติ

การเก็บเงินออมไว้ในธนาคาร เพื่อให้มีการกู้เงินไปลงทุนต่างๆ

ก็จะเป็นการช่วยเหลือประเทศชาติทางอ้ออม

ฟังดูดีมาก จริงๆเงินออมเป็นหลักฐานค้ำประกันการกู้เงินได้

สำหรับคนที่ทำธุรกิจ จำเป็นจะต้องมีเงินออม เพราะจะช่วยให้มีความน่าเชื่อถือ

หากจะต้องทำเรื่องกู้เงิน เพื่อซื้อบ้าน ที่ดิน

เงินออมช่วยทำ งานเเทนเรา

การนำเงินออมไปลงทุน อย่ างการซื้อหุ้น เเล้วได้เงินปันผลทุกปี ก็ถือว่าเงินออมนั้นทำงานเเทนเรา

มีรายได้มาเลี้ยงเราทุกปี อย่ างการซื้อหุ้นเก็บไว้สัก 3 ล้าน ก็จะมีรายได้จากเงินปันผล

ไม่ต ่ำกว่าปีละ 100,000 บาท เพียงพอต่อการใช้จ่ายในเเต่ละเดือนสบายๆ

ข้อดีของการมีเงินออมยังมีอีกมาก โดยส่วนใหญ่จะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ออมเอง

โดยเฉพาะย ามเเก่ชราจำเป็นต้องมีเงินออมไว้ใช้จ่าย เพราะทุกวันนี้

อย่ าไปหวังพึ่งพาใคร มีเเต่เงินออมของเรานั่นเองที่จะสามารถพึ่งพาได้ ขอบคุณ s i a m e b o o k