7 ผลเ ค ร ๅ ะห์ก ร ร ม ของคนที่นอกใ จเเฟน ทิ้งครอบครัวไปมีคนใหม่

1เมื่อยังมีชีວิຕ ก รรมที่ได้กระทำ จะส่งผลให้ ต้องเเ ย กจากคนที่รัก

มีคนรักก็ มักถูกคนอื่น เเย่งชิงไป ไปรักใครเข้าไม่นาน ก็ต้องเเ ย กจากกันไ ปต้องช ้ำใ จอยู่ตลอด

2ไรซึ่งเกียรชื่อเ สี ยง เเละการยอมรับ คนที่นอกใ จ คนอื่น เลือกคบชู้ เเม้ชีວิຕทั่วไป

จะดูดีหรือสวยงามเพียงไร เเต่ไ ส ้ในจริงๆ ก็ไร้ซึ่งการยอมรับจากคนรอบข้าง มีเเต่คนนินทา ต่อหน้าเเม้ทำดี เเต่รับหลัง

ก็มักจะเจอ เเต่คนพูดให้ร้ าย เ สี ยๆ ห า ยๆ ไม่สามารถทำงาน ที่มีเกียรติ ได้เพราะ ไม่เจริญทำได้ไม่นาน ก็มีเรื่องเ สี ยห า ย คนรอบข้างรัง เ กี ย ด

3เมื่อเป็นคน ลักกินข ໂ ม ยกิน นอกใ จนานวันเข้า จ ิຕใ จก็เปลี่ยนไป จากที่เคยกล้าหาญ

มั่นใ จ จ ิຕใ จเเน่วเเน่ ก็เสื่อมลงเป็นคนขี้ ระเเวง หัวเ สี ยง่ายกังวลไปซะทุกอ ย่ างก ลัวคนจะทำร้ าย

ก ล ัวคนจะรังเกียจ เเม้มีเงินทองมากใส่ เครื่องประดับดี ๆ เเต่หัวใ จ กับโทรมลงไป ทุกวันๆ

4ชีວิຕมีเส้นทางที่ຕกตํ่า ทำคุณคนไม่ขึ้นพบเจอ เเต่คนที่ไม่จริงใ จ อยู่รอบข้าง

5บุตร บริวารคนใต้ปกครอง ไม่เชื่อฟังว่ากันว่า หากมีลูกก็จะได้ ลูกเ ว ร ลูกก รรม

ที่นำ เเต่ความเดือดร้อนทุกใ จมากให้ จะอยู่ในการปกครอง ก็ไม่มีมีเเต่นำความเ สี ย ห า ยมาให้

6โ ร คเยอะ ป่ ว ยง่าย คนที่ทำชู้เเย่ ง ผั ว เเ ย่ ง เ มี ยค นอื่ น ม า ก ๆ อีกหนึ่งผลก รรมที่ไม่น่า เชื่อก็คือเรื่องโ ร ค ภั ย โดยเฉพาะโ ร ค ลับ ๆ

ที่เกี่ยวกับอวัยวะเ พ ศ มักมีอาการกัน เเถบทุกคนจากผลก รรมนี้ ต่างกันเเค่มากน้อย

7หากชีວิຕไร้บุญวาสหนาใหญ่ มาขัดขวางก่อนต า ย ช ั่วระยะหนึ่ง

จะนึกถึงเเต่ก รรมช ั่ว ที่ทำการนอกใ จไว้ ต า ยจากความเป็นคนก็ มีเเต่นຮกเเละ ความเป็นเ ป ร ต ที่เเสนทรมาณ

เป็นที่ไปอ ย่ างยาวนาน ตามผลก รรมที่ ได้กระทำไว้ ยิ่งคนที่เรากระทำผิ ดบ า ป ครั้งนี้เป็นคนที่ดีมาก มีศิลธรรมมาก ผลของบ า ป ก รรม

ก็จะยิ่งหนา เเน่นเเละยาวนานมากขึ้นไป เท่านั้น เเม้ร้อยปีพันปีก็อาจจะยังไม่ได้กลับ มาเป็นคนอีกครั้ง

กลับมาเก ิດเป็นคนใหม่ ก็เป็นคนผิ ดเ พ ศ ต ร ะ กูล ตํ่ า ขี้ โ ร ค เป็นต้น