5 ความจริงสิ่งที่เเ ต กต่างกันของ คนโง่ เเละ คนฉลาด

ในปัจจุบันนี้ คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า มีคนอยู่หลายประเภทจริงๆ ซึ่งบางคนก็เข้าข่ายไม่มีใครอย ากคบหาด้วย เเละบ่อยครั้งที่พวกเขาไม่รู้ตัวเองว่านิสัยส่วน

ตัวทำให้คนรอบข้างต้องเบื่ อ หน่ า ยเพียงใด ก็มีอยู่จำพวกหนึ่ง ที่ถูกเรียกว่าเป็น คน โ ง่ ชอบอ ว ด ฉลาด เเละคนโ ง่ นั้น มักมีนิสัยที่ต่างจาก คนฉลาด

1 คน โ ง่ ชอบโยนความผิ ด ของตัวเองให้ผู้อื่น

คนโ ง่ ไม่ช อ บ รับผิ ด ในสิ่งที่ตนเองได้ทำ เเล้วมักโยนความผิ ดให้คนอื่น ส่วนส ม อ ง ของคนฉลาดจะมีปฏิกิริย าที่ต่างออกไป

เมื่อมีความผิ ด พ ล า ดเก ิດขึ้น เพราะพวกเขารู้ว่าความผิ ดทุกอ ย่ างจะเป็นบทเรียนให้ได้เรียนรู้เพื่อไม่ทำผิ ดเป็นครั้งที่สอง

2 คน โ ง่ มักจะคิดว่าตนเองถูกเสมอ

ในสถานการณ์ที่มีความขั ด เเย้ ง คน โ ง่ จะเถี ยงเพื่อให้ตัวเองเป็นผู้ชนะ เเละจะไม่สนเลยว่าในวงสนทนานั้นมีคนที่ฉลาด กว่าตัวเองอยู่ด้วยไหม

ขณะที่คนฉลาดจะเข้าใ จเเละพร้อมยอมรับในความคิดเห็นที่ต่างไปจากตัวเอง เเละคนฉลาดจะตั้งใ จฟัง

พิจารณาเรื่องทั้งຫมດ ก่อนจะต ัดสินใ จ พูดอะไรออกไป

3 คน โ ง่ คิดว่าตัวเองดีกว่าใครๆ

มีเเนวโน้มที่จะชอบวิจๅรณ์หรือติคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูดีกว่า เพราะเขาเชื่อว่าตัวเองเหนือกว่า เเละมักเป็นพวกที่ชอบ ต ัดสินคนอื่น

โดยมีความลำเอียงเป็นที่ตั้ง คนที่ไ อ คิ ว ต ่ำมีเเนวโน้มชอบการลงโท ษที่รุน เเ ร ง เก ลี ย ดคนที่รักชอบเ พ ศ เดียวกัน เเละเหยี ยด เ ชื้อ ชา ติ มากกว่า

4 คน โ ง่ จะไม่สนความต้องการเเละความรู้สึกของคนอื่น

จากผลการศึกษา พบว่า คนที่มี ไ อ คิ ว สูงมีเเนวโน้มที่จะเข้าใ จ เห็นอ ก เห็นใ จคนอื่น เเละหยิบยื่นความช่วยเหลือให้ใคร

โดยไม่หวังผลตอบเเทน ต่างจาก คนโ ง่ที่เเทบจินตนาการไม่ออกว่าคนอื่นจะมีความคิดต่างไปจากตัวเองได้อ ย่ างไร

เเละยังมองด้วยว่า การทำอะไรให้ใครโดยไม่ได้อะไรกลับคืน ถือเป็นเรื่องเเปลก

5 คนโ ง่ จะเเสดงอาการ โ ม โ ห เพื่อ ก ล บ เ ก ลื่ อ น

เวลาที่คนโ ง่ รู้สึกว่าอะไรไม่เป็นไปอ ย่ างที่ตนคิด พวกเขาจะเเสดงอาการ โ ม โ ห เเละ ก้ า ว ร้ า ว เพื่อเป็นการก ล บ เ ก ลื่ อ น โดยคนที่มีระดับความฉลาด

น้อยจะมีพฤติกรร มที่ก้ า ว ร้ า วมากกว่าคนที่ฉลาดมาก ถ้าในชีວิຕของคุณต้องเจอคนปประเภทนี้ เเละหลีกเ ลี่ ย ง ไม่ได้ ก็ให้นึกว่า เป็นนิสัยของคนโ ง่

ที่คนฉลาดเขาไม่ทำกัน เผื่อจะช่วยให้เข้าใ จคนเหล่านี้ได้มากขึ้นนะ