ยิ่งทำยิ่งได้ ยิ่งให้ยิ่งมี นั้นไ ม่ใช่ความเ ชื่ อ

ก ฏเเห่งก ร ร มนั้นไม่ใช่ความเชื่อ ไม่ใช่เรื่องที่เเต่งเล่นๆมาหลอกให้คนก ล ัว

เเต่เป็นกฏเเห่งความจริงของธรรมชาติ ที่ควบคุมสรรพสั ต ว์ทั้งหลายให้สมดุลโลก สมดุลธรรม

โดยเฉพาะในเรื่อง ยิ่งทำยิ่งได้ ยิ่งให้ยิ่งมี

ทำไม? ยิ่งทำยิ่งได้ เพราะการลงมือทำหรือการสร้างก ร ร มดี สร้างบุญกุศลนั้น

จะได้กับตัวผู้สร้างตามที่ลงมือสร้างก ร ร มดีทุกประการ บุญนั้นไม่เคยห า ยไปไหน ไม่ว่าจะกี่ภพ กี่ชาติ

เช่นเดียวกับก ร ร มช ั่ว ยิ่งทำก็จะยิ่งได้รับผลช ั่วตามนั้น ก ฏเเห่งก ร ร มเป็นกฏเเห่งความยุติธรรม ไม่เคยไว้หน้าใครทั้งสิ้ น

ทำไม? ยิ่งให้ยิ่งมี คนที่สละ ให้ ช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าเรื่องใด อันก่อเก ิດประโยชน์ต่อผู้รับได้จริง

ทันกาล ทันประโยชน์ เเละถูกคน ใ จที่เ สี ยสละให้ย่อมมีความสุข

ย่อมเบิกบาน ย่อมลดความเห็นเเก่ตัว เห็นเเก่ได้ กิเลสทั้งปวง

ยิ่งให้ยิ่งได้ ในทางโลก ก็เป็นกฎเเห่งธรรมชาติ ยิ่งให้ความรักความเมตตา การช่วยเหลือค้ำจุนผู้อื่น

ผู้นั้นย่อมได้รับความรัก ความช่วยเหลืออุดหนุนมากขึ้น ยิ่งประณีต บริสุทธิ์มากเท่าใด

ก็จะเป็นเຫຕุให้กลายเป็นผู้มีทรัพย์มาก มีกัลยาณมิตรติดตัวไปทุกภพชาติ ไม่ขๅດสาย ขอบุญรักษา ต้นฉบับธ ธ รรมรักษ์