ตรวจสอบสถๅนะ เกษตรกร รอรับเงินเยียวยๅ 15,000 ง่ๅยนิดเดียว

เกษตรกร เตรียมรับเงินเยียวยา 15,000 บาท ตรวจสอบสถานะ ได้ง่ายๆ ทาง http://farmer.doae.go.th กรอกบัตรประจำตัวประชาชน รอรับเงิน

หลังกระทรวงการคลัง เตรียมเสนอที่ประชุม ครม. พิจารณาจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร แก้ปัญหาวิกฤต โ ค วิด-19 และ ภ ัยแล้ง รายละ 15,000 บาท จำนวน 9 ล้านครัวเรือน(ครัวเรือนละ 1 ราย) แต่จ่ายครั้งเดียว

โดยยึดข้อมูลที่เกษตรกรขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนหน้านี้ และตรวจสอบกับฐานข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ ธ.ก.ส.

การจ่ายเงินให้กลุ่มเกษตรกรจะจ่ายเพียงรอบเดียว 15,000 บาท ต่างจากการจ่ายเยียวยา 5,000 บาท ให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 3 เดือน ก่อนจะขยายเพิ่มภายหลัง

สำหรับผู้ที่ไม่แน่ใ จว่าตนเองเป็นเกษตรกรหรือไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะ http://farmer.doae.go.th และกรอกบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อตรวจ

สอบสถานะความเป็นเกษตรกรได้ไม่ยาก โดยหากเป็นเกษตรกรแต่ไม่พบชื่อตัวเอง สามารถไปลงทะเบียนได้ ที่มา ข ่าวส ด