มีคนรู้น้อยมๅก  เวลๅทำบุญจริงๆ ต ้องอธิษฐๅนแบบนี้ ถึงจะดีแก่ตัวเรๅ

มีคนรู้น้อยมๅก  เวลๅทำบุญจริงๆ ต ้องอธิษฐๅนแบบนี้ ถึงจะดีแก่ตัวเรๅ โปรดแ ช ร์เก ็บไว้ให้กับคนอื่นๆ

เชื่อว่าคนไทยหลายๆคนนั้นคงจะชอบการไปทำบุญตามสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะไปขอพรเรื่องงาน เรื่องความรัก เรื่องสุขภาพ แต่จริงๆแล้วคุณรู้มั้ยว่าการไป

ทำบุญนั้นเราจะต้องอธิฐานแบบไหนถึวจะดีกับตัวเราวันนี้ จะมาบอกวิธีการอธิษฐานเวลาไปทำบุญกันว่าจะต้องทำอ ย่ างไร
คำอธิษฐานเวลาทำบุญ

หลายๆ คนคงหันหน้าเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจ ิຕใ จกัน คุณรู้ไหมว่า อธิษฐานแบบไหนถึงจะส่งผลดีกับตัวเรา มาดูกันค่ะ

คำอธิษฐานเวลาทำบุญ ขอบุญจาก(ธรรมทาน , สังฆทาน , วิหารทาน )นี้ จงถึงแก่ เจ้าก ร ร มนายเ ว ร และผู้ปกปักรักษาดูแลช่วยเหลือข้าพเจ้าและครอบครัว

ที่มีมาถึงตัวทุกภพทุกภูมิ ขอบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบัน หากไม่ถึงเพียงใด

ขอให้คำว่าไม่มีไม่รู้ในสิ่งที่ดี จงอ ย่ าได้ปรากฎแก่ข้าพเจ้า ขอให้เก ิດในภพภูมิเขตประเทศที่มีพระพุทธศาสนาประดิษฐานอ ย่ างมั่นคง

และได้ศึกษาพระธรรมได้อ ย่ างเข้าใ จถ่องแท้ลึกซึ้งตลอดจนกว่าจะเข้าพระนิพพานด้วยเทอญ ขอท่านพระยมราชจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญบุญของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเทอญ

(ถ้าได้อ ่ๅนข้อความดีๆ อันนี้แล้ว โปรดส่งต่อ ให้ได้มากที่สุด จะเป็นธรรมทานอ ย่ างหนึ่งนะค่ะ) องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ว่า “การให้

ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง” เพื่อลดวิบๅ กก ร ร มให้ลดลงอโหสิก ร ร มก่อนแล้วแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลเป็นหลักใหญ่

เพื่อให้เรามีชีວิຕที่ดีขึ้น ขอให้ท่านทำตามนี้แล้วชีວิຕจะพ้นวิบๅ กไปถึงรุ่งเรือง ร่ำຣวຍ ครอบครัว ຫมດโ ร คภ ัຢ จนถึงชีວิຕรักเป็นสุข