จำไว ้ให้ด ีๆ แผ่เมตตๅอ ย่ างเดียว กลับร้ า ยกลายเป็นดี

จำไว้ให้ดีๆ แผ่เมตตาอ ย่ างเดียว กลับร้ า ยกลายเป็นดี

การไม่เลี้ยงดูบุตรเป็นบ า ปหรือไม่ คำพื้นๆ ของการกระทำ(ก ร ร ม) ก็คือ “ทำอะไรไว้ ก็ได้อ ย่ างนั้น”

สำหรับลูกก็ใช้ก ร ร มเก่า(วิบๅ กก ร ร ม,ผลของก ร ร มเก่า) สำหรับพ่อก็สร้างก ร ร มใหม่ เดี๋ยวพอก ร ร มส่งผลก็ต้องมีลักษณะคล้ายๆกันกับที่ทำกับลูก

พิจารณากาย พิจารณาจ ิຕ เข้าไว้อ ย่ าเห็นว่ามันเป็นอันเดียวกันอาหารกาย คือ น้ำ อาหาร(ธาตุ) อากาศ อาหารจ ิຕ คือ กุศลผลบุญ

ป.ล. ผู้โดนกระทำ เป็นผลจากก ร ร มเก่า ผู้เลือกกระทำ เป็นการสร้างก ร ร มใหม่

คำแนะนำ ใครจะเลือกสะสม อกุศลก ร ร ม ก็ปล่อยเขา ช่างเขา ตัวเราก็หมั่นสร้าง กุศลก ร ร ม สะสมไว้ เริ่มด้วยการถือศีล๕เป็นปกติ

เราโดนเขาเบียดเบียนเพราะเราเคยสร้างการเบียดเบียนมาก่อน ก ร ร มยุติธรรมเสมอ เชื่อก ร ร มเถอะ เขาเป็นพ่อมีอำนาจเหนือเราแล้วมาเบียดเบียนเรา

อดีตเราก็คงเหมือนกันมีอำนาจเหนือใครเขาแล้วก็เบียดเบียนเขา ไม่เห็นใ จเขา หากยังอยู่ในวัฏสงส า ร ทุกชีວิຕย่อมอยู่ใต้กฎแห่งก ร ร ม

ขอบคุณ พลังจ ิຕ