อ ย่ าเ สี ยเวลาค่อยชีວิຕ เพื่อแลกความสุขอึดใ จเดียว

อ ย่ าเ สี ยเวลาค่อยชีວิຕ เพื่อแลกความสุขอึดใ จเดียว

คนบางคนยอมสูญเ สี ยเวลาค่อนชีວิຕ เพื่อแลกกับความสุขเพียงช ั่วอึดใ จเดียว โดยการหาเຫຕุผลร้อยแปดมาหักล้าง

เมื่อใ จไม่อยู่ตรงที่ที่มันเคยอยู่แล้ว ต่อให้เอาอะไรมาฉุดมันก็ย่อมไม่อยู่เช่นกัน ชีວิຕคนเราใช่ว่า ทุกๆ คนจะไม่ผ่านสิ่งยัวยุ

ทุกๆ คนผ่านมาพอๆ กัน แต่การคิดได้ การหักห้ามใ จได้ เป็นสิ่งที่คนคิดได้ก่อนจะเลือกกระทำ

บางคนไม่ยอมสูญเ สี ยช่วงเวลาหลายปี สิบปีหรือค่อนชีວิຕจากอารมณ์วาบหวามที่เก ิດขึ้น จึงเลือกต ัดใ จแต่ต้น โดยการพอ

บางคนหักหาญจ ิຕใ จตัวไม่ได้ อ ຢๅกชิม อ ຢๅกลอง รสชาติแปลกใหม่ที่ใช่มากกว่า ก็ต้องยอมแลกกับสิ่งที่มีเพื่อของใหม่กว่า

บนฟากฟ้ามีດ ว งดาวให้แสงสว่าง บนผืนดินแสงสว่างนำทางคือ การปล่อยวาง

เมื่อยามที่ต้องพบเจอกับทางเลือก ไม่ว่าจะถูกเลือกหรือคนต้องเลือก การเลือกหนทางปล่อยวาง ดูจะทำให้ไฟในใ จมันทุเลาและไม่บ า ดเ จ็ บเท่ากับการ

ยื้อเอาไว้ เพราะท้ายสุดแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นของเราแม้แต่ร่างกายหยาบๆ นี้ที่เราพึงพอใ จหนักหนาว่า สวย หล่อ

ขอบคุณที่มา น า ม บุ ญ