เมื่อเ ว รก ร ร มจบสิ้ น ถึงเวลๅไม่อ ຢๅกจากก็ต้องจๅก

เมื่อเ ว รก ร ร มจบสิ้ น ถึงเวลๅไม่อ ຢๅกจากก็ต้องจๅก

ใครก็ไม่อาจเลี่ยง การพลัดพรากจากกัน คนเราไม่ว่าอยู่ในสถานะคบกันหรือแต่งงานมีครอบครัว ก็ต้องเจ็ บป วดด้วยกันทั้งนั้น กับการพลัดพรากสูญเ สียของรักไป

การเจอคนใหม่ในช่วงระหว่างคบหากัน หากจากกันด้วยดีมักไม่เป็นปัญหาแต่หากจากกันด้วยการยื้อแ ย่ง เขา แ ย่ ง ฉัน เธอแ ย่งเขา มักจะต้องเจ็ บป วดเป็นธรรมดา

ส่วนคนแต่งงานแล้วมีครอบครัว แน่นอนว่าอาจจะเจ็ บป วดมากกว่าเพราะได้เลือกแล้วผ่ านการตั ดสินใ จแล้ว เมื่อคู่ของตนเปลี่ยนใ จ ก็ย่อมเจ็ บลึก เจ็ บนาน เป็นของธรรมดา

คนเราหากเพ่งดูให้ดี ไม่มีใครจะแ ย่งใครจากเราไปได้ หากคนของเราไม่พร้อมก้าวขาออกไปเองคนที่เขารักเรา เขาจะไม่เอื้อมมือไปดึงมือใครอีกคนมาทำร้า ยคนที่เขารักให้เจ็ บหรอก

เว้นแต่เขาไม่ได้รักแล้ว อีกนัยคือ ใ จเขาไม่อยู่แล้ว เขาจึงทนเห็นคนที่รักเขาเจ็ บ ป วดได้โดยไม่รู้สึกเท่าไหร่

สำหรับคนคบหากันเป็นแฟน ก็มองได้ทั้งด้านเธอและฉัน ด้านเธออาจจะเบื่อหน่ายทนพฤติ ก ร ร ม อีกฝ่ายไม่ได้ พอถึงจุดที่มีทางเลือกจึงตั ดสินใ จได้ง่าย ด้านฉัน

เขามาแ ย่งของๆ เราไป ไม่รับความจริงและไม่ปรับปรุงตัวจึงยังเจ็ บป วดเพราะเข้าใ จว่าถูกยื้อแ ย่งไป ด้านคนมีครอบครัว เขาเจอคนใหม่ในวันที่ไม่ใช่

เมื่อเขาต ัดสินใ จเลือกคนมาใหม่ นั่นก็บ่งบอกแล้วว่าครอบครัวไม่ได้สำคัญกับเขาแต่คนมาใหม่สำคัญกว่าจนยอมแลก เมื่อเขาต ัดสินใ จใช้กิ เล สนำศีล

และความถูกต้อง ก็ต้องปล่อยเขาไปตามทางที่เขาเลือกทางพุ ทธชดใช้ก ร รมຫมດก็ต้องจาก เมื่อเว รก รรมจบสิ้ นถึงเวลาไม่อย ากจากก็ต้องจาก

หากไม่ต่อเติมบุญ ไม่ รั ก ษ า ศีลให้เสมอกัน จ ิຕใ จของอีกคนสูง อีกคนต ่ำจึงอยู่กันไม่รอดโลกนี้แม้จะกว้างใหญ่เพียงใด แต่ไม่มีใครใหญ่เก ิດ ก รรม

ทุ กคนย่อมต้องได้รับผลจากการกระทำทั้งนั้น ไม่ช้าก็เร็วหลุมดำมันกว้าง มืด และลึก แต่ไม่ลึกจนจะปื นขึ้นมาได้ เมื่อทำผิ ด พ ล า ดก็เร่งกลับตัวกลับใ จ

เมื่อถูกกระทำก็จงปล่อยวางให้ อ ภั ย เมื่อใ จไม่ยึด ติ ด อดีต คำถามนี้ก็จะไม่เก ิດอีก ขอบคุณเรื่องราวดีๆ โดย นามบุญ