แค่ 5 นาทีในตอนเช้าบทสวดมนต์แบบสั้น พร้อมคำแผ่เมตตา ให้เจ้าก ร ร มนายเ ว ร

แค่ 5 นาทีในตอนเช้าบทสวดมนต์แบบสั้น พร้อมคำแผ่เมตตา ให้เจ้าก ร ร มนายเ ว ร

ก่อนการสวดมนต์ตอนเช้า การสวดมนต์ตอนเช้า เรียกได้ว่าเป็นอีกขึ้นหนึ่งของการสวดมนต์ก็ว่าได้ เพราะตอนเช้าเราต่างก็มีกิจวัตรประจำวันต่างๆ ที่ต้องทำมากมาย

ก่อนที่จะออกไปเรียน หรือทำงาน นั่นหมายความว่า เรามีเวลาค่อนข้างจำกัด และเร่งรีบ ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มสวดมนต์ตอนเช้า ต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ระยะเวลาที่ใช้ประมาณ 5-10 นาที หลังจากที่สวดจบแล้วให้นั่งสมาธิอีกประมาณ 5 นาที

(เริ่มต้น)กราบพระ 3 ครั้ง โดยให้ระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คำບูชๅพระ
อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิอิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิอิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ

คำนมัสการพระรัตนตรัย อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ (กราบ)สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ ฯ (กราบ)

คำอาราธนาศีล 5 มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ

สีลานิยาจามะตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ

คำนมัสการพระพุทธเจ้านะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (ว่า 3 หน)ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง โดยชอบ

ไตรสรณคมณ์
พุทธัง สะระนัง คัจฉามิธัมมัง สะระนัง คัจฉามิสังฆัง สะระนัง คัจฉามิทุติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิทุติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิตะติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิตะติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิตะติยัมปิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ

ข้าพเจ้าขอเข้าถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่ง ที่ระลึก แม้ครั้งที่ 1 แม้ครั้งที่ 2 แม้ครั้งที่ 3

สมาทานศีล 5
ปาณาติปาตา เ ว ระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิอะทินนาทานา เ ว ระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิกาเมสุมิจฉาจารา เ ว ระมะณี สิกขาปะทัง

สะมาทิยามิมุสาวาทา เ ว ระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิสุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เ ว ระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

คำขอขมาพระรัตนตรัย
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทวารัตเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเตฯ

บทสวดมนต์ สวดอิติปิโส อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะส า ระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง
พุทโธ ภะคะวาติ สวากขาโต ภะคะวาตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ (อ ่ๅนว่าวิญญูฮีติ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคา

นิ อัฏฐะปุริสะ ปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง
โลกัสสาติ

คำแผ่เมตตาให้แก่ตนเอง อะหัง สุขิโต โหมิขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้มีความสุขเถิด อะหัง นิททุกโข โหมิขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุ ก ข์

อะหัง อะเวโร โหมิขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีเ ว ร อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทเบียดเบียน

อะหัง อะนีโฆ โหมิขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุ ก ข์กายทุ ก ข์ใ จ สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิฯขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุขกายสุขใ จ รักษาตนให้พ้นจากทุ ก ข์ภ ัຢทั้งสิ้ นเทอญฯ

คำแผ่เมตตาให้แก่สรรพสั ต ว์สัพเพ สัตตา สั ต ว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุ ก ข์ เก ิດ แก่ เ จ็ บ ต า ย ด้วยกันทั้งຫมດทั้งสิ้ น อะเ ว รา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อ ย่ า

ได้มีเ ว รแก่กันและกันเลย อัพญาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อ ย่ าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆ า โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อ ย่ าได้มีความทุ ก ข์กาย ทุ ก ข์ใ จเลย สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ จงมีความสุขกาย สุขใ จ รักษาตนให้พ้นจากทุ ก ข์ภ ัຢทั้งสิ้ นนี้เทอญฯ

ธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรม ขอให้ท่านสวดบทสวดมนต์นี้ทุกๆ เช้า เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีວิຕ เพื่อความรุ่งเรื่องมีสติและสมาธิต่อหน้าที่การงานและการใช้ชีວิຕ ขอให้ท่านแ ช ร์บทสวดมนต์นี้ให้ผู้เห็นเป็นบุญกุศลยิ่งนัก