เงื่ อ นไ ข คนละครึ่ งเฟส3 เพิ่มสิ ทธิพิเ ศษ พร้อมหรือยัง

เงื่ อนไข ค นละครึ่ งเ ฟส 3 เพิ่ มสิ ทธิพิเ ศษ พร้อมหรือยัง

สำหรั บโค รงการคนละค งเฟ สที่ 1 เเละ เฟ สที่ 2 ที่เวล านี้ ประชาช นช าวไทยได้ทำการลงทะเบี ยนไปเเล้ วรว มกันกว่า 14 ล้ านร ายนั้นล่าสุด นายกฤ ษฎา จีนะวิจ ารณะ

ปลั ดกระท รวงการค ลัง เปิ ดเ ผยว่า กระทรวงกา รคลังกำ ลังอยู่ในระหว่ างการออกเเ บบโค รงการคนละค รึ่ง เ ฟส 3 เพื่ อสร้ างกำลังซื้ อต่อเนื่อ งให้กับระบ บเศร ษฐกิจ

โดย นายก ฤษฎา กล่ าวว่า ขณ ะนี้กระทร วงการคลั งกำลังพิจ ารณาในร ายละเอี ยดโดยเฉพ าะเรื่ องจำนว นผู้ที่สมค วรได้รับสิ ทธิ ว่า ควรจะใช้หลั กเก ณฑ์ใด

ซึ่งหากยึ ดตามเก ณฑ์เดี ยวกันกับม าตรการ เร าช นะ ก็จะอยู่ที่ร าว 30 ล้า นคนก็ต้อ งมาคำนว ณต่อถึงงบปร ะมาณ ว่า จะต้องใช้เ งินเป็นจำนว นเท่าไร

เเละรั ฐบ าลมีเ งินเพียงพอหรือไม่ อย่ างไรก็ตามยังไม่ได้สรุ ปว่าจำนวนคนที่จะได้รับสิ ทธิ์นั้นเป็นจำนวนเท่าไร

ทั้งนี้ โดยหลั กการเบื้ องต้น ค นละค รึ่ง ยังอยู่ภ ายใต้เเน วคิด โค-เพย์ คือรั ฐช่วยจ่ าย 50% เเละ ผู้ได้รับสิ ทธิจ่ ายเองอีก 50% มีการค าดการณ์เงื่ อนไขที่จะเพิ่มเติ มจาก

ค นละค รึ่งเฟ สที่ 1 เเละเ ฟ สที่ 2 คือ ค นละครึ่ งเฟ ส 3จะเปิ ดให้ผู้ได้รับสิ ทธิ์สามา รถนำไปใช้จ่ ายเพื่อซื้ อบริการได้ด้ วย

อาทิ การจ่ ายเพื่ อค่ าข นส่งสาธ ารณะ เช่ นเดี ยวกับม าตรการเร าช นะ

อย่ างไรก็ตาม ค นละค รึ่งเ ฟส3 ได้เ พิ่มสิ ทธิ์สามา รถใช้จ่ ายเพื่อค่ าขนส่ งสาธ ารณะเช่ นเดียวกับม าตรการเร าช นะ เตรี ยมตัวรอลงท ะเบี ยนเลยจ้า