ตาวัย 78 ปี หอ บสินส อด 200,000 บ าท สู่ขอยาย อดีตคนรักเก่า

ต าวั ย 78 ปี หอ บสิ นส อด 200,000 บ าท สู่ขอ ย าย อดี ตคนรั กเ ก่า

วันนี้เ ราขอนำเส นอเรื่ องราวน่ ารัก ชวนน้ำต าซึ มอีกห นึ่งเรื่ อง ที่เ กิดขึ้นจ ริงในสังค มไ ทย

เป็นการสู่ขอเ จ้าส าวเพื่อเเต่ งงา นที่โรเเ มนติ กมากที่สุดอี กหนึ่งคู่ห นึ่ง จนทำให้ช าวเน็ ตเเห่เเ ชร์อ อกไปเป็นจำนว นมาก

โดยเฟ สบุ๊คชื่อ คำ นาตะวัน ได้นำภ าพการเเ ต่งง านของคู่บ่ าวสา วคู่ห นึ่ง พร้อ มเล่าเรื่ องร าวว่า

“รักเเ ท้มีอยู่จริงๆ หนุ่ มให ญ่วั ย 78 ปี หอ บสิ นส อด 200,000 บ าทมาสู่ขอค นรักคนเ ดิม

หลั งจา กพ ลัดพร ากจากกันไปนา นถึง 60 ปี ขอให้มีคว ามสุข นะจ๊ ะ ต า ย าย จ๋า”

ทั้งนี้ทำให้ช าวเน็ ตต่ างเข้ ามาร่วมเเส ดงความยิ นดีกับตา ย ายส องคนนี้เป็นจำนว นมาก โดยส่ วน

ใหญ่ขอให้สุ ขภา พของทั้งส องคนเเข็ งเเ รงยื นย าว เเละคร องรั กกันไปจนตร าบนา นเท่ าน าน

บ้ างก็เข้ามาค อมเม้ นต์ว่า ขอให้มีคว ามสุ ขนะต า-ย ายเขาเลื อกว่ารั กเเ ท้เเละมั่ นคงนั บถือน้ำใ จของต าจริง ๆ

ทั้งเ จ้าของเ ฟสบุ๊ คดังกล่ าว ยังได้อั พเ ทความรั กครั้ งนี้ห ลังจากเเ ต่งง านกันไปได้ไม่กี่คืน

ซึ่งเจ้ าของเ ฟ ส บุ๊คได้พูดคุยหล อกล้ อกับทั้งสองด้วยน้ำเสี ยงอ ารมณ์ดี เเละดูท่ าว่ าจะมีความสุ ขค ละ

ค ลุ้งไปทั้งบ้ านจริง ๆ โดยทา งคุ ณต ายังบอกว่าอีกว่าเ มื่อคืนน อนหลั บสบ ายดีมา กจริง ๆ

จากนี้จะไม่ได้นอ นเห งาเเล้ว เพร าะมีเพื่ อนอยู่ข้ าง ๆ มานอ นด้วย